ملوان برای به آتش کشیدن نفت آماده می شود/حضور احتمالی خادم در تمرینات ملوان