شرکت 309 نفر در آزمون شهرستانی المپیاد ملی مهارت در خرمشهر