هیئت شنا و نجات غریق بر نحوه عملکرد استخرهای قم نظارت داشته باشد