همدلی مردم و مسئولان به ارتقاء امنیت اجتماعی منجر می شود