تمام دستگاه های اجرایی کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد