آقای عراقچی علناً می گوید هدف مذاکرات برداشتن تحریم نیست!