اولین مرحله انتخابی تیم ملی پومسه دانشجویان برگزار می‌شود