برزای: برای دربی استرس ندارم و جواب کری‌ها را در زمین می‌دهیم