چرایی عدم حضور پادشاه‌عربستان‌درنشست‌مربوط به‌ایران در آمریکا از نگاه نیویورک تایمز