زرینچه در واکنش به کری پرسپولیسی‌ها: آرزو بر جوانان عیب نیست!