وزیر صنایع عراق : درها بر روی شرکت های ایرانی باز است