وزارت ارتباطات می‌تواند خریدار دانش فنی تولیدی در حوزه فاوا باشد