استخدام کاردان آشنا به صورت وضعیت نوبسی در یک شرکت ساختمانی واقع در استان خراسان رضوی