نشست آشنایی با قوانین حقوقی فضای مجازی در دانشگاه هنر اصفهان برگزار می‌شود