اداره امور شهرک صنعتی بزرگ شیراز به صنعتگران این شهر واگذار شد