روز نخست جام جهانی تیراندازی معلولان با مدالی برای ایران همراه نبود