رژیم اسراییل غرامت نابود کردن یک روستا را از ساکنانش ...