48 هزار واحد مسکن مهر با مشارکت بانک مسکن درلرستان احداث شده است