نخستین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی دربوشهر گشایش یافت