قرعه سخت برای ملی پوشان /کار دشوار سبک وزنها روی تاتامی