سِل، سوغاتی از زابل؛ ساخت بیمارستان در مرز افغانستان و کربلا