تفسیر قرآن باید توسط اهلش انجام شود/مراقب باشیم دچار انحراف نشویم