دویست و دومین نشست اکو در کاشان به کار خود پایان داد