قفل تفویض اختیار به استانداران با درایت رییس جمهوری باز می شود