سبحانی: مزایده چهارم سرخابی‌ها قطعاً پُرشورتر خواهد شد