حوزه علمیه آبادان می‌تواند نماد دین و فرهنگ اصیل ایرانی باشد