نهاد کتابخانه های عمومی آماده همکاری باصنوف برای ترویج مطالعه است