کفاشیان : اردوی تیم ملی فوتبال از دو هفته دیگر آغاز می شود