از اینکه از ناشرین و مولفین مالیات گرفته می‌شود تعجب می‌کنم/ غصه رئیس مجلس از «تیراژ کم» و «قیمت بال