تجربه تلخ انتقال تیم های فوتبال/ سایپا به کاشان منتقل نمی شود