دیابت و آرتروز در اکثر موارد همزمان در فرد ظاهر می‌شود