دست تنها به اینجا رسیدم/جای وزیر بودم، ممیزی را از کتاب‌ها بر می‌داشتم