استاندارمرکزی: بالندگی اقتصادی در گروی تعامل صنعت با دانشگاه است