هر زمانی که از تنگه هرمز رد می شویم ایرانی‌ها می بینیم