آمادگی سازمان جهانی غذا برای کمک رسانی به 750 هزار یمنی