هیچ استرسی برای دربی ندارم | مطمئنا نتیجه به سود پرسپولیس خواهد شد