۲۲ دوره آموزشی‌در واحدهای صنعتی برگزار شد/اختلال‌در شبكه‌ارتباطی