وزیر دفاع به سؤالات دو نماینده مجلس در کمیسیون امنیت ملی پاسخ داد/ بنای کمیسیون در ادغام طرح های هسته