در جلسه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به رياست دکتر روحاني انجام شد؛ تعيين ترکيب هيات‌هاي رسيدگي به مسا