گزارش تمرین استقلال/ناراحتی بازیکنان از اظهارات حسنی‌خو و پایان اعتصاب کرار