اقتصاد نشر را در برنامه ششم مورد توجه قرار می‌دهیم/ عالم سیاست فرصت مطالعه زیاد برایم نمی‌گذارد