گزارش تمرین استقلال | آماده سازی بیک زاده با سپک تاکرا و درخواست برای گرفتن انتقام از پرسپولیس