استخدام بازاریاب در سازمان معتبر فعال در بیوتکنولوژی واقع در استان تهران