رییس جمهوری چاد بر لزوم هماهنگی کشورهای همسایه در ...