شهرداری اردبیل باید روزانه یک‌ میلیارد تومان درآمد داشته باشد