سازمان‌های بین‌المللی در عرصه تحولات یمن امتحان بسیار بدی دادند