تشویق کمرنگ فروزان و درخواست انتقام از پرسپولیس/ کرار هم قهر کرد هم تمرین