چرا ملک سلمان برای حضور در نشست مربوط به ایران دست رد به سینه ی اوباما زد؟