بازگشت کرار به تمرین استقلال پس از صحبت با قلعه‌نویی