رئیس مجلس خطاب به ناشران: اگر ملاحظاتی در مورد قانون دارید مطرح کنید